شهر ... تماما,تماما,تماما

شما بهش میگید اقاقیا ,ما میگیم بِسم...همین سه حرف که به طرز عجیبی به هم میایند. بچه تر که بودم بسم را باز می کردم جز به جز و به خودم ثابت می کردم که تمامشان داخلشان بسم نوشته.بسم با خط شکسته.

عذرا خانوم همین همسایه ی روبه رویمان می گفت اول بسم الله س.من که باور نکردم ولی به طرز عجیبی به این خط شکسته خیره می شدم و حظ می بردم.دقیقا حظ با "ظ" که ادامه دار به گوش میرسد

/ 0 نظر / 193 بازدید