نامه

نهایتا با همین انگششت های لاغر ,انگشت های نیمه زیبا مینشینم کنارت.میپرسی چه چیز بیشتر از همه؟

بیشتر از همه تهران

بیشتر از همه اتوبوس

بیشتر از همه سفارت

بیشتر از همه نامه

بیشتر از همه تلفن هایت

بعد گوشی را قطع می کنی و ادامه میدهی به بودن در کت شلوار ها و کیف سامسونت

و سفارش می کنی دستم را برای خودم نگه دارم

با دست هایی که رنگ نمی پذیرقتند میله ها را می چسبم و حالا پیشنهادت چیست برای گریه ی نیم روز؟ برای آفتاب کم جان که اشک ها را روی صورت یادگاری نگه میدارد و با تبخیر میانه ی خوبی ندارد

تو البته از کشوری شرجی میایی و برادر آب هایی آب های شور پلک ها.و من که از کودکی کمرگاه کوه ها را دو دستی چسبیده ام عادت دارم که پاهایم را روی زمین نباشد روی ایستگاه نباشد روی اسفالت ترمینال شرق نباشد و با دست عرق کرده ای که در آذر منتظر بماند

می پرسی چه کسی بیشتر از همه؟

بیشتر پدرت |پدرم

به نیابت از تو ,هراز جیب های خالی و معلم کلاس چهارم که دست می زد برای تفنگ های واقعی و بالشمان را پر از گلوله می کرد...

چطور باید می خوابیدی با مداد لای انگشت های خط خطی؟ انگشت های تو که منتظرند توپ را بگیرند بدوند و با بدن کشیده شده پرت کنند توی تور و بعد هرکدام از دست هات سرنوشت خودشان را داشته باشند در لنج های هرمزگان زمین های برنج و تهران

بیشتر از همه تهران

/ 0 نظر / 24 بازدید